O Centrum

Centrum Morskich Technologii Militarnych jest pozawydziałową jednostką Politechniki Gdańskiej, powołaną w 2004 r. do prowadzenia wydzielonej działalności gospodarczej określonej w art. 23 ust. 2 p. 3 ustawy o szkolnictwie wyższym z 12 września 1990 r. (Dz. U. z 1990 r. nr 65 poz. 385 z późn. zm.) oraz § 87 ust. 1 Statutu Politechniki Gdańskiej w zakresie technologii militarnych.

Ze względu na specyfikę działalności, oprócz aktów prawnych obowiązujących
w Politechnice Gdańskiej (m.in. Ustawa o szkolnictwie wyższym, Ustawa Prawo Zamówień Publicznych itp.) Centrum musi stosować się do wymagań nw. aktów:

 1. Ustawa o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym z dnia 22 czerwca 2001 r. (Dz. U. nr 67 poz. 679 z późn. zm.);
 2. Ustawa o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r., nr 182, poz.1228);
 3. Publikacja AQAP 2110 Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w projektowaniu, pracach rozwojowych i produkcji;
 4. Publikacja PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością. Wymagania.

Centrum posiada koncesję MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami oraz technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz odpowiednie zaświadczenia, potwierdzające spełnienie warunków technicznych i organizacyjnych do kierowania działalnością we wspomnianym zakresie (WITI). Ponadto zostały wdrożone w Centrum, niezbędne do realizacji tej działalności, systemy zarządzania jakością ISO 9001 i AQAP 2110 - system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami NATO oraz Wewnętrzny System Kontroli. Centrum posiada także dodatkowe zaświadczenia i certyfikaty jak Natowski Kod Podmiotu Gospodarczego i Świadectwo Wiarygodności, przyznawane przez Departament Polityki Zbrojeniowej MON.

Centrum dysponuje zbiorem ponad 100 dokumentów normalizacyjnych (w tym NATO) związanych z bezpieczeństwem i obronnością państwa (Normy Obronne, STANAG itp.) oraz z systemem zarządzania jakością (ISO, AQAP).

Pracownicy zatrudnieni bezpośrednio przy działalności objętej koncesją spełniają poniższe wymagania:

 1. posiadają uprawnienia w zakresie kierowania działalnością objętą koncesją (osoby kierujące działalnością) (WITI);
 2. posiadają ważne badania psychologiczne i psychiatryczne (wydawane przez uprawnionych do tego specjalistów);
 3. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie są karane (w przypadku osób kierujących działalnością Centrum – wymagane jest sprawdzenie w KRK, dla pracowników – ich oświadczenia);
 4. posiadają pozytywną opinię komendanta miejskiego lub powiatowego policji ze względu na miejsce zamieszkania.

Ponadto osoby posiadające dostęp do informacji niejawnych, po pozytywnym przejściu postępowania sprawdzającego przeprowadzanego przez ABW, otrzymują odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa oraz zaświadczenie o przeszkoleniu w tym zakresie.

Działalność Centrum poddawana jest okresowym kontrolom zewnętrznym, obejmującym:

 1. kontrolę policyjną,
 2. audyty systemów ISO, AQAP i WSK,
 3. kontrole ABW.

Pozytywny wynik ww. kontroli skutkuje przedłużaniem ważności posiadanych certyfikatów, zaświadczeń i koncesji.