Struktura

Centrum kieruje dyrektor, a bezpośredni nadzór na działalnością Centrum sprawuje prorektor Politechniki Gdańskiej właściwy ze względu na zakres kompetencji. Funkcje doradcze w zakresie działalności Centrum sprawuje Rada Konsultacyjna, w skład której wchodzą:

  • Prorektor Politechniki Gdańskiej właściwy ze względu na zakres kompetencji,
  • Dziekani wydziałów, których zespoły działają w składzie Centrum Morskich Technologii Militarnych lub wyznaczeni przez nich pełnomocnicy,
  • Kierownicy zespołów działających w ramach Centrum Morskich Technologii Militarnych,
  • Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy i Technologii.

 

W celu realizacji swoich celów Centrum korzysta z zasobów personalnych i sprzętowych wydziałów Politechniki Gdańskiej, które posiadają odpowiednio do tego celu przygotowane zespoły.

Biuro Centrum zapewnia obsługę administracyjną i finansową Centrum.